News & Scholarship

แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 499/2559 เรื่องแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ”

Continue reading