Awards&Inspiration

เส้นทางสู่…โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นโครงการที่จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506

Continue reading