News & Scholarship

กิจกรรม “คุยกับคุณครู” สำคัญไฉน?

เมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเข้าโรงเรียน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เด็กๆ จะได้ออกไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว ดังนั้นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ

Continue reading